Allmänna Villkor

Kunderna måste känna till våra allmänna villkor som anges här, och godta de risker som är knutna till dessa aktiviteter. Scandinavian Boot Camp rekommenderar starkt att kunderna tecknar en olycksfalls- och ansvarsförsäkring samt en semester- och avbokningsförsäkring innan de går på lägret.

Dessa allmänna villkor ändras från tid till tid. Se därför till att du känner till den senaste versionen av de allmänna villkoren när du undertecknar ett avtal med Scandinavian Boot Camp.

Scandinavian Boot Camp AB (hädanefter kallat Scandinavian Boot Camp) godkänner bokningar enligt följande allmänna villkor:

Tolkning och definitioner

1.1 I dessa villkor används följande uttryck med de betydelser som anges nedan:

Med ”saldo” avses återstoden av bokningskostnaden när handpenningen har betalats. Saldot ska betalas till fullo minst fyra veckor innan det träningsläger som kostnaden avser börjar.

Med ”Scandinavian Boot Camp” avses Scandinavian Boot Camp.

Med ”bokningsformulär” avses det bokningsformulär som Scandinavian Boot Camp har tagit fram och som ska fyllas i av kunden när han eller hon gör en bokning hos Scandinavian Boot Camp.

Med ”kund” avses den person eller de personer som har skrivits in i bokningsformuläret och med vilka Scandinavian Boot Camp ingår ett avtal om tillhandahållande av tjänster i form av ett träningsläger.

Med ”avtal” avses det avtal mellan kunden och Scandinavian Boot Camp enligt vilket tjänster ska tillhandahållas av Scandinavian Boot Camp till kunden.

Med ”kursledare” avses den representant för Scandinavian Boot Camp som är ansvarig för leveransen av träningslägret och andra överenskomna tjänster enligt avtalet.

Med ”handpenning” avses den handpenning som anges på webbplatsen och som utgör den avtalade delen av den totala avtalade bokningskostnaden. Handpenningen betalas av kunden i samband med bokningen för att säkra en plats på träningslägret.

Med ”force majeur” avses en situation eller händelse utanför Scandinavian Boot Camps kontroll, vilket omfattar men inte är begränsat till övermäktiga omständigheter, terroristiska handlingar eller krig, strejkaktioner, inbördes strider, upplopp eller andra lagöverträdelser oberoende av vem som utför dem, katastrofer, olyckor, förstörelse, brand, avtalsbrott från Scandinavian Boot Camps leverantörers eller uppdragstagares sida, skyldighet att följa en rättslig bestämmelse eller ett regeringsbeslut, ogynnsamt väder eller dåligt väglag, resestörningar eller ändrade tidtabeller för kollektivtrafik, karantän, epidemier och regeringsåtgärder.

Med ”större ändring” avses en ändring av datum, plats eller mer än åttio procent av de tjänster som erbjuds inom ramen för ett visst träningsläger som anordnas av Scandinavian Boot Camp.

Med ”inspelningar” menas fotografier eller andra inspelningar av kunden under den tid tjänsterna tillhandahålls.

Med ”tjänster” avses de tjänster som tillhandahålls av Scandinavian Boot Camp till kunden under det träningsläger som bokats av kunden eller i samband med det träningsläger som bokats av kunden. Dessa kan omfatta men är inte begränsade till träningspass, råd, dokumentation och andra aktiviteter som tillhandahålls av Scandinavian Boot Camp till förmån för kunden.

1.2 Alla omnämnanden av ord i singular i dessa allmänna villkor, omfattar även deras pluralform och tvärtom. Alla omnämnanden av män omfattar även kvinnor och tvärtom.

1.3 De rubriker som används i dessa allmänna villkor är till för läsarens bekvämlighet och ska inte påverka deras tolkning.

1.4 Om någon av parterna vid någon som helst tidpunkt inte genomdriver något eller flera av dessa allmänna villkor, ska detta inte betraktas som ett avstående från dessa eller från rätten att senare genomdriva något eller alla villkor i det här avtalet.

Godkännande

2.1 Ett avtal om tillhandahållande av tjänster från Scandinavian Boot Camp upprättas mellan Scandinavian Boot Camp och kunden när saldot har betalats, och Scandinavian Boot Camp utfärdar en skriftlig bekräftelse av bokningen.

2.2 I och med att kunden ingår ett avtal med Scandinavian Boot Camp, anses kunden ha läst och godkänt dessa allmänna villkor, som endast kan ändras genom skriftlig överenskommelse med Scandinavian Boot Camp.

2.3 Avtalet mellan Scandinavian Boot Camp och kunden innehåller hela överenskommelsen mellan parterna om dess föremål, vilket innebär att inga muntliga framställningar som görs av Scandinavian Boot Camp kan åberopas av kunden.

Bokning

3.1 En bokning görs när kunden fyller i ett bokningsformulär med tillhörande ytterligare formulär och betalar den begärda handpenningen i form av en delbetalning av den totala bokningsavgiften enligt vad som anges på webbplatsen. Scandinavian Boot Camp förbehåller sig rätten att avböja en bokning efter eget gottfinnande. Alla bokningar är preliminära tills den handpenning som anges på webbplatsen har kommit in på Scandinavian Boot Camps bankkonto i disponibla medel.

3.2 I och med undertecknandet av bokningsformuläret godkänner kunden kursledarens befogenhet att ta beslut som berör gruppen eller enskilda personer på träningslägret.

Betalning och rabatter

4.1 En handpenning uppgående till den avtalade delen av den totala avtalade bokningskostnaden enligt vad som anges på webbplatsen, ska betalas vid bokningstillfället för att säkra kundens plats på träningslägret. Saldot ska betalas senast åtta veckor innan det träningsläger där kunden är inbokad börjar. I det fall då saldot inte har betalats i tid, står det Scandinavian Boot Camp fritt att behandla bokningen som annullerad av kunden och sälja platsen till någon annan. Vid bokningar som görs inom fyra veckor efter det att kursen har börjat, krävs en handpenning uppgående till den avtalade delen av den totala avtalade bokningskostnaden enligt vad som anges på webbplatsen, och saldot ska betalas senast en vecka efter bokningen. Vid bokningar som görs inom en vecka efter det att kursen har börjat, måste den totala avtalade bokningskostnaden betalas direkt.

4.2 Scandinavian Boot Camp godtar betalning via banköverföring eller via betalningsporten PayPal. Betalningsporten PayPal kan godkänna betalning från ett PayPal-konto eller från följande kredit- och betalkort: Visa, Visa Debit, MasterCard, Maestro och American Express. Du behöver inte ha något PayPal-konto för att betala med kredit-/betalkort via betalningsporten PayPal.

4.3 Scandinavian Boot Camp kan efter eget gottfinnande erbjuda kunder rabatt på framtida bokningar hos Scandinavian Boot Camp. I de fall Scandinavian Boot Camp väljer att erbjuda sådan rabatt, gäller rabatten endast för en bokning som görs av just den kunden för just den kunden och inte för några andra kunder som kanske bokar vid samma tidpunkt eller som deltagare i en grupp där den föregående kunden ingår. Rabatter kan under inga omständigheter överlåtas och Scandinavian Boot Camp förbehåller sig rätten att när som helst ta tillbaka en rabatt utan att ange några skäl. I en sådan situation utges ingen ersättning till kunden.

4.4 Priser anges i brittiska pund (GBP) och omvandlas till din lokala valuta på betalningsporten PayPal. Därför är priser som inte anges i GBP ungefärliga, eftersom växelkurserna varierar. De angivna priserna inkluderar inga tillkommande avgifter utanför vår kontroll, som till exempel växelavgifter vid betalning med kreditkort. Växelkurserna uppdateras en gång i timmen och tillhandahålls på openexchangerates.org.

4.5 Alla transaktioner bearbetas i brittiska pund. Vid en återbetalning kan det hända att du inte får tillbaka exakt samma belopp på grund av variationerna i växelkurserna. Vi är inte ansvariga för att återbetala några extra växelavgifter, som till exempel de som tas ut av kreditkortsföretag.

Kundens skyldigheter

5.1 Det är kundens skyldighet att skriftligen informera Scandinavian Boot Camp om eventuella hälsoproblem som kan göra det olämpligt för kunden att delta i alla eller några av de pass och aktiviteter som tillhandahålls på träningslägret. Om Scandinavian Boot Camp tror att en kunds hälsa eller säkerhet äventyras, eller att en kund har underlåtit att delge relevant hälsoinformation i enlighet med dessa villkor, kan Scandinavian Boot Camp helt efter eget gottfinnande avlägsna kunden från passet, aktiviteten eller hela träningslägret utan återbetalning och/eller säga upp avtalet utan återbetalning.

5.2 Deltagandet i Scandinavian Boot Camp omfattar kraftig fysisk aktivitet. Scandinavian Boot Camp rekommenderar att alla kunder talar med sin allmänläkare före deltagandet, för att fastställa sin lämplighet för Scandinavian Boot Camp. Scandinavian Boot Camp påtar sig inget ansvar för personer som sätter igång med fysisk aktivitet.

5.3 Kunderna ska hålla sig till alla regler och instruktioner som Scandinavian Boot Camp har ställt upp med avseende på säkerhet och lämplig praxis. Scandinavian Boot Camp förbehåller sig rätten att utan återbetalning utestänga en sådan kund från träningslägret som deltar i någon olaglig aktivitet under träningslägrets gång, eller visar uppförande som kan väcka anstöt hos eller orsaka fara eller skada för någon person eller egendom. Scandinavian Boot Camp har inget ansvar gentemot kunden under sådana omständigheter.

5.4 Kunden får inte vid någon tidpunkt under eller efter deltagandet i ett träningsläger använda information som har erhållits från Scandinavian Boot Camp för kommersiella ändamål eller finansiell vinning, och inte heller avslöja personuppgifter om andra kunder på Scandinavian Boot Camp.

5.5 Det är kundens skyldighet att ordna med och betala resan till och från träningslägret. Kunden är också ansvarig för sina egna medicinska behov, för sin personliga fotbeklädnad och utrustning samt för sina kläder.

Avvikelser och ändringar

6.1 Information som offentliggörs av Scandinavian Boot Camp ges endast i allmänt belysande syfte. Scandinavian Boot Camp förbehåller sig rätten att när som helst ändra det exakta innehållet i sina program för träningslägret utan meddelande till kunden, förutsatt att träningslägren på det hela taget fortsätter att vara av den typ som beskrivs. Kursledaren ska granska programmet och kan ändra det under lägrets gång till följd av den föränderliga inverkan av faktorer som till exempel väderförhållanden och kundernas konditionsnivå och skicklighet.

6.2 Scandinavian Boot Camp förbehåller sig rätten att ändra priser eller andra detaljer i samband med tjänsterna innan kunden gör en bokning och betalar handpenningen.

6.3 Om det blir en större ändring i en bekräftad bokning, ska Scandinavian Boot Camp informera kunden så snabbt som det rimligen är möjligt, och erbjuda kunden att välja mellan att godkänna ändringen, få en full återbetalning eller byta till en annan kurs på träningslägret (med en proportionell återbetalning/prisökning beroende på vad som är skäligt). Betalning av en ersättning till kunden tas under övervägande endast om den större ändringen orsakats av något annat än force majeur eller låg bokningsingång, och beror bland annat på ändringens natur och på hur lång tid i förväg kunden underrättades om ändringen.

6.4 Om det blir någon annan ändring än en större ändring, är Scandinavian Boot Camp varken skyldig att informera kunderna i förväg (även om det görs i de fall det är genomförbart) eller att betala en ersättning. Om Scandinavian Boot Camp inte kan tillhandahålla en större del av de tjänster som bokats av kunden hos Scandinavian Boot Camp, så ska Scandinavian Boot Camp göra alla ansträngningar för att ordna alternativa arrangemang för kunden och i de fall det är lämpligt återbetala beloppet för de tjänster som kunden inte har erhållit.

6.5 Om kunden önskar göra större ändringar i det avtalade programmet, står det Scandinavian Boot Camp fritt att ta ut en extra kostnad.

Framställningar från Scandinavian Boot Camp

7.1 På sin webbplats och i sin litteratur ger Scandinavian Boot Camp exempel på typiska resultat som kan uppnås av kunder som deltar i träningslägret. Dessa är endast exempel och Scandinavian Boot Camp ger ingen garanti för resultat, eftersom alla kunder är olika och således uppnår varierande resultat.

Kundens deltagande

8.1 Om kunden väljer att inte delta i någon del av de pass eller aktiviteter som tillhandahålls av Scandinavian Boot Camp, har Scandinavian Boot Camp ingen förpliktelse att tillhandahålla något alternativ och kunden har ingen rätt till någon återbetalning. Kunden kan inte vänta sig att maximera sina resultat om han eller hon väljer att inte delta till fullo i det träningsprogram som kursledaren har tagit fram för kunden.

8.2 Om en kund ådrar sig en skada under ett pågående träningsläger och måste åka hem på grund av skadan, är Scandinavian Boot Camp inte skyldig att ersätta några extra kostnader som uppstått till följd av detta, och erbjuder i sådana fall inte heller någon återbetalning till kunden.

Uppsägning av avtal

9.1 En kund som önskar säga upp sitt avtal med Scandinavian Boot Camp, ska skriftligen meddela detta till Scandinavian Boot Camp så snart som möjligt, och är då skyldig att betala en avbokningsavgift enligt vad som anges nedan. Avgiften baseras på hur många dagar före träningslägrets start meddelandet om uppsägning lämnades till Scandinavian Boot Camp.

Vid en uppsägningstid på mindre än åtta veckor uppgår avbokningsavgiften till 100 procent av avgiften. Mindre än 12 veckor: 75 procent av avgiften. Mindre än 16 veckor: 50 procent av avgiften. Mer än 16 veckor: 30 procent av avgiften.

9.2 Deltagare som inte kommer till träningslägret och inte informerar Scandinavian Boot Camp därom, går miste om hela kostnaden för sin bokning.

9.3 Scandinavian Boot Camp strävar efter att aldrig återkalla en bekräftad bokning, men förbehåller sig rätten att göra det. Om Scandinavian Boot Camp återkallar en bokning innan kursen börjar, ska Scandinavian Boot Camp informera kunden så snabbt som det rimligen är möjligt, och erbjuda kunden att välja mellan att få en full återbetalning eller byta till en annan tillgänglig kurs på Scandinavian Boot Camp (med en proportionell återbetalning/prisökning beroende på vad som är skäligt).

9.4 Båda parter ska befrias från sina respektive skyldigheter i händelse av en nationell nödsituation, krig, en hindrande statlig förordning eller någon annan omständighet som ligger utanför parternas rimliga kontroll, eller om endera parten praktiskt taget gör det omöjligt att genomföra avtalet.

Överlåtelse

10.1 Kunden kan inte överlåta eller överföra sitt avtal med Scandinavian Boot Camp till tredje part utan föregående skriftligt samtycke från Scandinavian Boot Camp. Kunden ska lämna ett skriftligt meddelande till Scandinavian Boot Camp, där den tredje partens fullständiga namn, adress och kontaktuppgifter anges. Scandinavian Boot Camp ska så snabbt som rimligen möjligt meddela kunden om huruvida Scandinavian Boot Camp samtycker till överlåtelsen. Scandinavian Boot Camp förbehåller sig rätten att när som helst avslå en överlåtelse till tredje part utan att ange några skäl. Om en kund sedan måste säga upp sitt avtal på grund av att Scandinavian Boot Camp har avslagit att överlåta avtalet till en tredje part, så ska de avbokningsavgifter som anges i punkt 9.1 gälla.

10.2 Scandinavian Boot Camp kan överlåta eller uppdra åt någon som helst tredje part att fullgöra vilken som helst av sina skyldigheter enligt avtalet utan kundens samtycke.

Klagomål

11.1 Om det finns ett problem under träningslägrets gång, ska kunden rapportera detta till sin tränare på träningslägret. Om problemet inte har lösts, ska kunden tala om det för kursledaren.

11.2 I det osannolika fallet att problemet inte kan lösas vid den tidpunkten och kunden önskar framföra ett klagomål, ska en fullständig skriftlig redogörelse skickas till Scandinavian Boot Camp på den registrerade adressen inom tjugoåtta dagar efter det ifrågavarande träningslägrets slut. Kunden ska ange sitt bokningsnummer, en fullständig redogörelse av anledningen till klagomålet samt de telefonnummer där kunden kan nås under dag- och kvällstid. Om dessa åtgärder inte utförs, kan det vara till men för Scandinavian Boot Camps förmåga att lösa problemet och/eller undersöka det till fullo.

Ansvar

12.1 Undantagen och begränsningarna i dessa allmänna villkor är inte avsedda att begränsa de rättigheter som kunden har enligt skriven lag eller allmänna rättsregler, och de är på intet sätt avsedda att utesluta eller begränsa Scandinavian Boot Camps ansvar gentemot sina kunder när det gäller personliga skador eller dödsfall som härrör från Scandinavian Boot Camps eller dess leverantörers eller representanters vårdslöshet. De är inte heller avsedda att utesluta eller begränsa något ansvar som uppkommer till följd av bedrägeri eller uppsåtligt oriktiga framställningar från Scandinavian Boot Camps sida.

12.2 Kunden förstår att deltagandet i Scandinavian Boot Camp medför vissa risker som omfattar men inte är begränsade till risken för fysiska skador eller till och med dödsfall. Genom att delta i Scandinavian Boot Camp går kunden med på att åta sig dessa risker och att befria och avlasta Scandinavian Boot Camp och dess samarbetspartner, företagsledning, leverantörer och representanter från alla krav på ansvarsskyldighet. Under förutsättning att det inte är fråga om vårdslöshet eller någon annan försummelse från Scandinavian Boot Camps sida att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal eller enligt allmänna rättsregler, ska Scandinavian Boot Camp inte vara ansvarig gentemot kunden för kundens skador eller död eller för någon förlust av eller skada på kundens egendom.

12.3 Varken Scandinavian Boot Camp eller någon av dess samarbetspartner, ledningsmedlemmar, leverantörer eller representanter ska vara ansvarig för någon förlust av eller skada på någon personlig egendom eller något fordon som tillhör kunden under träningslägret.

Fotografier och inspelningar

13.1 Scandinavian Boot Camp förbehåller sig rätten att ta fotografier och/eller göra inspelningar av kunderna under träningslägret, och kunden godkänner att alla rättigheter som uppkommer i samband med detta uteslutande tillhör Scandinavian Boot Camp. Kunden godkänner och går med på att dessa kan komma att användas av Scandinavian Boot Camp på dess webbplats och i dess litteratur i syfte att marknadsföra och göra reklam för Scandinavian Boot Camp.

Upphovsrätt

14.1 All litteratur och allt kursmaterial som tas fram av Scandinavian Boot Camp och som omfattar men inte är begränsat till webbplatser, formulär, bilder och illustrationer, tillhör uteslutande Scandinavian Boot Camp och får inte kopieras eller mångfaldigas för personligt eller kommersiellt bruk. Scandinavian Boot Camp förbehåller sig alla upphovsrätter.

Lagstiftning och jurisdiktion

15.1 Dessa allmänna villkor ska regleras av och tolkas enligt Förenade kungarikets lagstiftning.

15.2 Enligt Förenade kungarikets avtalslag (tredje parts rättigheter) 1999 har en person som inte är part i det här avtalet inga rättigheter att genomdriva några villkor i avtalet.